Nära

Innehållsförteckning:

 • Artikel 1 – Entreprenörens identitet
 • Artikel 2 – Tillämplighet
 • Artikel 3 – Avtalet
 • Artikel 4 – Ångerrätt/ångerfrist
 • Artikel 5 – Dina skyldigheter under betänketiden
 • Artikel 6 – Ångerrätten och dess kostnader
 • Artikel 7 – FitForMe:s skyldigheter vid ångerrätt
 • Artikel 8 – Undantag från ångerrätten
 • Artikel 9 – Priset
 • Artikel 10 – Leverans
 • Artikel 11 – Transaktioners varaktighet: uppsägning och ändringar
 • Artikel 12 – Betalning
 • Artikel 13 – Tvister
 • Artikel 14 – Tillämplig lag och behörig domstol
 • Artikel 15 – Ändringar av de allmänna villkoren
 • Artikel 16 – Övrigt

Artikel 1 – Entreprenörens identitet

Namn på entreprenör: FitForMe Nordics AB
Agerar under namnet/namnen: FitForMe Nordics AB
Direktör: Simon Hamer

C/O Entreprenörsgatan
Sankt Eriksgatan 6
411 05 Gothenburg – Sweden

Telefonnummer: +46 (0)31-333 44 33
Öppet: Måndag till fredag från 8.30 till 17.30.
E-postadress: [email protected]

Handelskammarens nummer: 556939-2151
Momsregistreringsnummer: SE556939215101

Artikel 2 – Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Fit For Me B.V. (hädanefter FitForMe) och för alla avtal och rättsliga förhållanden mellan dig och FitForMe.
2. Avvikelser och tillägg till dessa villkor måste avtalas uttryckligen. Du kan inte erhålla några rättigheter från överenskomna avvikelser för framtida transaktioner.

Artikel 3 – Avtalet

1. Alla erbjudanden och offerter från FitForMe är utan någon skyldighet (om inte annat anges) och FitForMe förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra priserna, särskilt när detta krävs enligt (juridiska) bestämmelser. (I så fall har du dock möjlighet att avbryta beställningen utan kostnad.)
2. Om du gör en beställning via vår webbplats kommer avtalet med FitForMe endast att ingås efter att vi har godkänt din beställning, inte efter att vi bara bekräftat mottagandet av beställningen. 
3. FitForMe har rätt att vägra beställningar eller bifoga vissa villkor till leveransen, om inte annat uttryckligen anges. Om en beställning inte accepteras kommer vi att informera dig om det.
4. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för FitForMe.
5. Om du har accepterat erbjudandet elektroniskt ska FitForMe utan fördröjning bekräfta mottagandet av beställningen och, om tillämpligt, godkänna beställningen elektroniskt. Så länge kvittot och godkännandet inte har bekräftats av FitForMe kan du fortfarande lösa upp avtalet.

Artikel 4 – Ångerrätt/ångerfrist

1. Om du av någon anledning inte vill ta emot leveransen av en produkt har du rätt att returnera produkten till FitForMe inom 14 (fjorton) dagar efter leverans av produkten (eller om tillämpligt: efter leverans av den sista produkten inom en beställning). Du står själv för kostnaderna i samband med eventuell retur.
2. Returer accepteras inte om: a. förpackningsförseglingen är trasig eller skadad; b. produkten har använts; c. du har försökt reparera en defekt själv; d. bruksanvisningen och/eller instruktionerna inte har följts.
3. FitForMe kommer, efter att en produkt har returnerats i gott skick, att återbetala det belopp som har betalats (beroende på betalningsmetod kan detta göras via kreditkortsföretaget eller direkt).
4. Återbetalning sker alltid efter avdrag för de fraktkostnader som debiterats dig såvida du inte redan har betalat för dessa kostnader vid returförsändelsen.

Artikel 5 – Dina skyldigheter under betänketiden

1. Under betänketiden måste du hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Du får endast packa upp produkten i den mån det är nödvändigt för att avgöra produktens skick. Utgångspunkten är att du bara får hantera och inspektera produkten som du skulle få göra i en butik.
2. På produkter som är förseglade av hälsoskydds- eller hygienskäl får förseglingen inte brytas. Om du gör det kan du inte returnera produkten.

Artikel 6 – Ångerrätten och dess kostnader

1. Om du utövar din ångerrätt måste du meddela FitForMe inom betänketiden. Detta kan göras med hjälp av mallen för en ångerblankett eller på något annat entydigt sätt.
2. Du ska returnera produkten eller överlämna den till (en auktoriserad representant för) FitForMe så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i artikel 6.1. Det här är inte nödvändigt om FitForMe har erbjudit sig att hämta produkten. I vilket fall som helst kommer du att ha hållit dig inom returperioden om du returnerar produkten innan betänketiden har löpt ut.
3. Du returnerar produkten med alla levererade tillbehör, i originalskick och i dess förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från FitForMe.
4. Risken och ansvaret med att korrekt och snabbt utöva ångerrätten ligger hos dig.
5. Du ska stå för de direkta kostnaderna vid en retur till FitForMe.

Artikel 7 – FitForMe:s skyldigheter vid ångerrätt

1. FitForMe ska ersätta alla betalningar som du gjorde när du köpte produkten (inklusive eventuella leveranskostnader som FitForMe debiterade för att leverera produkten till dig) utan fördröjning men senast inom 14 dagar från den dag då du meddelade ditt återkallande till FitForMe, förutsatt att ett sådant meddelande har skett i tid. FitForMe återbetalar endast din betalning om produkten är i sitt ursprungliga skick, inte har använts och förpackningsförseglingen inte har brutits.
2. Om du har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen är FitForMe inte skyldig att återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden.
3. Såvida inte FitForMe erbjuder sig att hämta produkten själva, kan FitForMe vänta med återbetalningen tills de har tagit emot produkten eller tills du har bevisat att du har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
4. FitForMe ska använda samma betalningsmetod som du använde när du köpte varorna, såvida du inte godkänner en annan betalningsmetod. Återbetalningen är kostnadsfri för dig.

Artikel 8 – Undantag från ångerrätten

1. FitForMe kan utesluta följande produkter från ångerrätten om FitForMe har angett detta vid tidpunkten för erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingåtts:
a) Produkter som förgås snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
b) Förseglade produkter som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans.

Artikel 9 – Priset

1. Priserna som anges för de produkter som erbjuds är i SEK inklusive moms.
2. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
3. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om FitForMe har fastställt det och om:
a) de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
b) konsumenten har befogenhet att häva avtalet från den dag då prishöjningen träder i kraft.

Artikel 10 – Leverans

1. Om du skriftligen anger en adress till FitForMe har FitForMe rätt att skicka alla beställningar till den adressen, såvida du inte skriftligen meddelar FitForMe om en annan adress som dina beställningar ska skickas till.
2. FitForMe ska behandla accepterade beställningar med passande skyndsamhet, men senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har överenskommits. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan utföras eller endast kan utföras delvis, kommer du att informeras om detta inom 30 dagar efter att du har gjort beställningen. I så fall har du rätt att upplösa avtalet utan kostnad.
3. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke kommer FitForMe att återbetala det belopp du har betalat utan fördröjning.
4. Risken för skador på och/eller förlust av produkter ska bäras av FitForMe fram till att beställningen har levererats till dig.

Artikel 11 – Transaktioners varaktighet: uppsägning och ändringar

1. Du kan när som helst säga upp och ändra ett avtal som ingåtts på obestämd tid (FitForMe Zeker), som sträcker sig utöver vanlig leveranstid för produkter och som är underlagda de överenskomna uppsägningsreglerna tillsammans med en uppsägningstid på minst 5 (fem) arbetsdagar innan din nästa leverans behandlas av FitForMe.

Artikel 12 – Betalning

1. Om inte annat anges i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som du är skyldig betalas inom 14 dagar efter början av ångerperioden eller (i avsaknad av en ångerperiod) inom 14 dagar efter avtalets ingående.
2. Du är skyldig att rapportera eventuella felaktigheter i de angivna betalningsuppgifterna till FitForMe utan fördröjning.
3. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter i tid ska du, efter att ha informerats av FitForMe om den sena betalningen och efter att ha beviljats en period på 14 dagar av FitForMe för att uppfylla dina betalningsskyldigheter, vara skyldig att betala den lagstadgade räntan på det utestående beloppet efter underlåtenheten att betala inom denna 14-dagarsperiod. FitForMe har även rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som FitForMe ådrar sig. Dessa inkassokostnader ska uppgå till högst: 15 % på utestående belopp upp till € 2 500; 10 % på nästa € 2 500, och 5 % på nästa € 5 000, med ett minimibelopp på € 40.

Artikel 13 – Tvister

Du kan först skicka eventuella tvister med FitForMe online till ett nederländskt tvistlösningsorgan via ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Du kan göra det genom att använda följande e-postadress där FitForMe kan kontaktas: [email protected]. FitForMe är emellertid inte skyldig att använda denna metod för att lösa tvisten.

Artikel 14 – Tillämplig lag och behörig domstol

1. Alla avtal och rättsliga förhållanden som dessa villkor gäller för ska regleras av nederländsk lag.
2. Bestämmelserna i Wienkonventionen om internationella köp ska inte tillämpas, och inte heller någon framtida internationell reglering om köp av lös egendom, vars verksamhet kan uteslutas av parterna.
3. Eventuella tvister mellan dig och FitForMe till följd av, eller i samband med, avtal och rättsliga förhållanden som dessa villkor gäller, ska överlämnas av FitForMe till den behöriga domstolen i Rotterdam, Nederländerna. Innan FitForMe tar någon tvist med dig till domstolen i Rotterdam, ska de ge dig 5 veckor att välja att lösa tvisten av den domstol som är auktoriserad enligt lag.

Artikel 15 – Ändringar av de allmänna villkoren

1. Ändringar av dessa villkor ska endast träda i kraft efter att de har offentliggjorts på ett lämpligt sätt, under förutsättning att, i händelse av tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid, den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten får företräde.

Artikel 16 – Övrigt

1. Om FitForMe, under en kortare eller längre tidsperiod, outtalat eller inte, tillåter avvikelser från dessa villkor, påverkar detta inte deras rätt att kräva omedelbar och strikt efterlevnad av dessa villkor.
2. FitForMe har rätt att använda en tredje part för att utföra dina beställningar.
3. Om någon bestämmelse i dessa villkor inte gäller eller strider mot allmän ordning eller lagen enligt den behöriga domstolens uppfattning, ska endast den berörda bestämmelsen anses inte vara skriven och parterna ska ersätta den med en eller flera bestämmelser som ligger så nära de motstridiga bestämmelserna som möjligt och de återstående bestämmelserna i dessa villkor ska förbli i full kraft och effekt.

Detected country NL, selected country: NL and current language se, visited language se, selected store SE, current page store: SE, currency SEK