Lukk

Innholdsfortegnelse:

 • Artikkel 1 – Entreprenørens identitet
 • Artikkel 2 – Brukervennlighet
 • Artikkel 3 – Avtalen
 • Artikkel 4 – Angrerett/angrefrist
 • Artikkel 5 – Dine forpliktelser i betenkningstiden
 • Artikkel 6 – Angrerett og kostnadene ved dette
 • Artikkel 7 – FitForMe-forpliktelser i forbindelse med angrerett
 • Artikkel 8 – Utelukkelse av angrerett
 • Artikkel 9 – Prisen
 • Artikkel 10 – Levering
 • Artikkel 11 – Transaksjonenes varighet: Oppsigelse og endring
 • Artikkel 12 – Betaling
 • Artikkel 13 – Tvister
 • Artikkel 14 – Gjeldende lov og kompetent dommer
 • Artikkel 15 – Endring av alminnelige vilkår
 • Artikkel 16 – Diverse

Artikkel 1 – Entreprenørens identitet

Navn på entreprenør: FitForMe Nordics NUF
Opptrer under navnet/navnene: FitForMe Nordics NUF
Direktør: Simon Hamer

Virksomhetens adresse:
C/O Entreprenörsgatan
Sankt Eriksgatan 6
411 05 Gothenburg – Sweden

Telefonnummer: +46 (0)31-333 44 33
Kontortider: Mandag til fredag fra 8.30 til 17.30.
E-postadresse: [email protected]

Handelskammernummer: 823 875 282
Moms-nummer NO823875282

Artikkel 2 – Brukervennlighet

1. Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra Fit For Me B.V. (heretter FitForMe), og for enhver avtale og juridisk forhold mellom deg og FitForMe.
2. Avvik og tillegg til disse vilkårene og betingelsene må være uttrykkelig avtalt. Du har ingen rettigheter for eventuelle avtalte avvik i fremtidige transaksjoner.

Artikkel 3 – Avtalen

1. Alle tilbud og pristilbud fra FitForMe er uten forpliktelse (med mindre annet er oppgitt), og FitForMe forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre prisene, spesielt når dette kreves av (juridiske) forskrifter. (I slike tilfeller har du muligheten til å kansellere bestillingen uten kostnad).
2. Hvis du bestiller via nettstedet vårt, vil avtalen med FitForMe først bli inngått etter at vi har bekreftet din aksept (og ikke bare kvitteringen) av bestillingen til deg.
3. FitForMe har rett til å nekte bestillinger eller å knytte visse betingelser til leveransen, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Hvis en bestilling ikke aksepteres, vil vi informere deg om dette.
4. Tydelige feil eller mistak i tilbudet skal ikke være bindende for FitForMe.
5. Hvis du har akseptert tilbudet elektronisk, skal FitForMe bekrefte mottak av bestillingen, og, hvis aktuelt, akseptere bestillingen av FitForMe elektronisk og uten forsinkelse. Du kan fortsatt kansellere avtalen i den tid kvitteringen og aksepten ikke er bekreftet av FitForMe.

Article 4 – Right of withdrawal / Period of reflection

1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å beholde et levert produkt, har du rett til å returnere produktet til FitForMe innen 14 (fjorten) dager etter at produktet er levert (eller hvis aktuelt: etter levering av det siste produktet innen en bestilling). Du er selv ansvarlig for kostnadene i forbindelse med eventuell retur.
2. Retur vil ikke bli akseptert hvis: a. pakningsforseglingen er brutt eller skadet; b. produktet har blitt brukt; c. du har prøvd å reparere en defekt selv; d. bruksanvisningen ikke har blitt fulgt.
3. FitForMe vil, etter at et produkt er returnert i god stand, refundere beløpet som er betalt (avhengig av betalingsmåte, dette gjøres via kredittkortselskapet eller direkte).
4. En refusjon vil alltid utbetales etter eventuelle fradrag av fraktkostnader hvis du ikke har betalt returforsendelsen selv.

Artikkel 5 – Dine forpliktelser i betenkningsperioden

1. I betenkningsperioden må du håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Du kan bare pakke ut produktet i den grad det er nødvendig for å sjekke tilstanden. Utgangspunktet her er at du bare kan håndtere og inspisere produktet slik du har mulighet til å gjøre i en butikk.
2. Du må aldri bryte forseglingen til produkter som er forseglet av hensyn til helsevern eller hygiene. Hvis du gjør det, kan du ikke returnere produktet.

Artikkel 6 – Angrerett og kostnader

1. Hvis du utøver din angrerett, må du varsle FitForMe innen angrefristen. Dette kan gjøres ved hjelp av angrerettskjema eller på annen entydig måte.
2. Du skal returnere produktet eller overlevere det til (en autorisert representant for) FitForMe så snart som mulig, men innen 14 (fjorten) dager fra dagen etter varslingen nevnt i artikkel 6.1. Dette er ikke nødvendig hvis FitForMe har tilbudt å samle inn produktet selv. Du er innenfor angrerettperioden hvis du returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
3. Du må returnere produktet med alt tilbehør, i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instrukser gitt av FitForMe.
4. Risikoen og ansvaret for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos deg.
5. Du har ansvaret for de direkte kostnadene ved eventuell retur til FitForMe.

Artikkel 7 – FitForMe-forpliktelser ved kansellering

1. FitForMe skal refundere alle betalinger gjort av deg da du kjøpte produktet (inkludert eventuelle leveringskostnader belastet av FitForMe for å levere produktet til deg) uten forsinkelse, men innen 14 (fjorten) dager fra den dagen du varslet FitForMe om kanselleringen, og forutsatt at slik varsling er sendt inn i tide. FitForMe vil bare refundere betalingen din hvis produktet er i sin opprinnelige tilstand, ikke har blitt brukt og emballasjeforseglingen er intakt.
2. Hvis du har valgt en dyrere transportmetode enn den billigste standardleveransen, er ikke FitForMe forpliktet til å refundere tilleggskostnadene for denne.
3. Med mindre FitForMe tilbyr å samle inn produktet selv, kan FitForMe vente med tilbakebetaling til det har mottatt produktet eller til du har bevist at du har returnert produktet, avhengig av hva som kommer først.
4. FitForMe skal bruke samme betalingsmetode som du brukte da du kjøpte varene, med mindre du godtar en annen betalingsmetode. Refusjonen er gratis for deg.

Artikkel 8 – Utelukkelse av angreretten

1. FitForMe kan ekskludere følgende produkter fra angreretten hvis FitForMe har angitt dette på tidspunktet for tilbudet, eller i det minste i god tid før avtalen inngås:
a) Produkter som forgår raskt eller som har begrenset holdbarhet
b) Forseglede produkter som ikke kan returneres på grunn helsevern eller hygiene, og der forseglingen er brutt etter levering.

Artikkel 9 – Pris

1. Prisene for produktene som tilbys er i oppgitt NOK inkludert moms.
2. Prisøkninger innen tre måneder etter avtaleinngåelse er bare tillatt dersom de er et resultat av lovpålagte forskrifter eller bestemmelser.
3. Prisøkninger fra tre måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt hvis FitForMe har fastsatt det, og:
a) de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser
eller (b) forbrukeren har myndighet til å heve avtalen fra den dagen prisen øker.

Artikkel 10 – Levering

1. Hvis du oppgir en adresse skriftlig til FitForMe, skal FitForMe ha rett til å sende alle bestillinger til den adressen, med mindre du gir FitForMe skriftlig beskjed om en annen adresse som bestillingene dine skal sendes til.
2. FitForMe skal behandle aksepterte bestillinger med behørig aktsomhet, men senest innen 30 (tretti) dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare kan utføres delvis, vil du bli informert om dette innen 30 (tretti) dager etter at du har lagt inn bestillingen. I så fall har du rett til å kansellere avtalen uten kostnad.
3. Etter kansellering vil FitForMe refundere beløpet du har betalt uten forsinkelse, og i samsvar med foregående avsnitt.
4. Risikoen for skade og/eller tap av produkter er FitForMe´s ansvar frem til tidspunktet for levering til deg.

Artikkel 11 – Varighet av transaksjoner: kansellering og endringer

1. Du kan når som helst si opp og endre en avtale inngått på ubestemt tid (FitForMe Zeker), som strekker seg utover vanlig leveringstid for produkter, og som er underlagt de avtalte oppsigelsesreglene sammen med en oppsigelsesfrist på minst 5 (fem) virkedager før din neste levering behandles av FitForMe.

Artikkel 12 – Betaling

1. Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller i tilleggsvilkårene, skal eventuelt utestående betales innen 14 (fjorten) dager etter at angrefristen er startet, eller (i mangel av angrefrist) innen 14 (fjorten) dager etter at avtalen er inngått.
2. Du er forpliktet til å rapportere eventuelle unøyaktigheter i de oppgitte betalingsopplysningene til FitForMe middelbart.
3. Hvis du overholder betalingsforpliktelsen(e) i tide, skal du, etter å ha blitt informert av FitForMe om forsinkelsen og etter å ha fått en frist på 14 (fjorten) dager av FitForMe til å betale, være ansvarlig for å betale den lovpålagte renten på det utestående beløpet etter manglende betaling innen denne 14-dagersperioden. FitForMe skal ha rett til å belaste de utenrettslige innkrevingsutgiftene som FitForMe har pådratt seg. Disse innsamlingskostnadene skal utgjøre høyst: 15 % på utestående beløp opptil € 2500; 10% på de neste € 2500, og 5 % på de neste € 5000, med et minimumbeløp på € 40.

Artikkel 13 – Tvister

Du kan først fremsette en eventuell tvist med ForMe online til et nederlandsk tvisteløsningsorgan via ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Du kan gjøre dette ved å bruke følgende e-postadresse som FitForMe kan kontaktes på: [email protected]. FitForMe er imidlertid ikke forpliktet til å akseptere denne metoden for tvisteløsning.

Artikkel 14 – Gjeldende lov og kompetent domstol

1. Alle avtaler og juridiske forhold som disse vilkårene gjelder for, skal være underlagt nederlandsk lov.
2. Bestemmelsene i Wiener-kjøpskonvensjonen har ingen myndighet, og det samme gjelder eventuelle framtidige internasjonale regler om kjøp av løsøre, hvis virkemåte partene kan utelukke.
3. Eventuelle tvister mellom deg og FitForMe som følge av, eller i forbindelse med, avtaler og juridiske forhold som disse vilkårene gjelder for, skal sendes til den kompetente domstolen i Rotterdam, Nederland. Av FitForMe. Før FitForMe bringer en tvist med deg inn for retten i Rotterdam, skal de gi deg 5 (fem) uker til å velge å avgjøre tvisten ved en domstol som er godkjent ved lov.

Artikkel 15 – Endringer i de generelle vilkårene

1. Endringer av disse vilkårene og betingelsene derav skal tre i kraft først etter at de er offentliggjort på en hensiktsmessig måte, forutsatt at bestemmelsen som er mest gunstig for forbrukeren, får forrang i forhold til gjeldende endringer i løpet av tilbudsperioden.

Artikkel 16 – Diverse

1. Hvis FitForMe, for en kortere eller lengre periode, stilltiende eller ikke, tillater avvik fra disse vilkårene og betingelsene, påvirker ikke dette deres rett til å kreve umiddelbar og streng overholdelse av disse vilkårene og betingelsene.
2. FitForMe er autorisert til å bruke tredjeparter til å utføre bestillingen(e) din(e).
3. Skulle noen bestemmelse i disse vilkårene ikke være gjeldende eller være i strid med offentlig retningslinjer eller lov fra den kompetente domstolens mening, skal bare den aktuelle bestemmelsen anses å ikke være nedtegnet, og partene skal erstatte den med en eller flere bestemmelser som er så nær de(n) motstridende bestemmelsen(e) som mulig. De gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsette å gjøres gjeldende og med full virkning.

Detected country NL, selected country: NL and current language no, visited language no, selected store NO, current page store: NO, currency NOK