Sluiten

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – De overeenkomst
 • Artikel 4 – Herroepingsrecht/bedenktermijn
 • Artikel 5 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht en de kosten daarvan
 • Artikel 7 – Verplichtingen van FitForMe bij herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Levering
 • Artikel 11 – Duurtransacties: opzegging en wijziging
 • Artikel 12 – Betaling
 • Artikel 13 – Geschillen
 • Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 • Artikel 16 – Diversen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Fit For Me B.V.
Handelend onder de naam/namen: Fit For Me B.V.
Bestuurder: Simon Hamer

Vestigingsadres:
Weena 784
3014 DA Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 22 355 28
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur bereikbaar.
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 24375270
Btw-identificatienummer: NL814594219B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fit For Me B.V. (hierna FitForMe) en op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen jou en FitForMe.
2. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kun je geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van FitForMe zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en FitForMe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heb je de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
2. Als je een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met FitForMe pas tot stand nadat wij de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan jou hebben bevestigd.
3. FitForMe is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, informeren wij je.
4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FitForMe niet.
5. Indien je het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FitForMe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door FitForMe. Zolang de ontvangst en acceptatie niet door FitForMe zijn bevestigd, kun je de overeenkomst nog ontbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht / Bedenktermijn

1. Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing: na aflevering van het laatste product binnen één bestelling) aan FitForMe te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor jouw eigen rekening.
2. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien: a. de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is; b. het product is gebruikt; c. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen; d. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
3. FitForMe zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan je terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks plaatsvinden).
4. Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover je die kosten voor de retourzending niet zelf hebt voldaan.

Artikel 5 – Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
2. Van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld, mag je de verzegeling niet verbreken. Doe je dit toch, dan kun je het product niet retourneren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en de kosten daarvan

1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, moet je dit binnen de bedenktermijn aan FitForMe melden. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 6.1 bedoelde melding, zend je het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) FitForMe. Dit hoeft niet als FitForMe heeft aangeboden het product zelf af te halen. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door FitForMe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou.
5. Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product aan FitForMe.

Artikel 7 – Verplichtingen van FitForMe bij herroeping

1. FitForMe vergoedt alle betalingen die je hebt gedaan toen je het product aanschafte (inclusief eventuele leveringskosten die FitForMe in rekening heeft gebracht om het product aan je af te leveren) onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je aan FitForMe de herroeping (tijdig) meldde en mits deze melding tijdig heeft plaatsgevonden. FitForMe vergoedt jouw betalingen alleen als het product in originele staat verkeert, niet gebruikt is en het verpakkingszegel niet is verbroken.
2. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FitForMe de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan je terug te betalen.
3. Tenzij FitForMe aanbiedt het product zelf af te halen, mag FitForMe wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
4. FitForMe gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt bij aanschaf, tenzij je instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. FitForMe kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht als FitForMe dit bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
a) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief btw.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FitForMe dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Levering

1. Indien je aan FitForMe schriftelijk opgave doet van een adres, is FitForMe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan FitForMe schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar jouw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. FitForMe zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal FitForMe het bedrag dat je hebt betaald onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FitForMe tot het moment van bezorging aan jou.

Artikel 11 – Duurtransacties: opzegging en wijziging

1. Je kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd (FitForMe Zeker) is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen en wijzigen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van minimaal 5 werkdagen voordat jouw volgende levering door FitForMe wordt verwerkt.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dien je de door jou verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of (bij het ontbreken van een bedenktermijn) binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FitForMe te melden.
3. Indien je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door FitForMe bent gewezen op de te late betaling en FitForMe je een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FitForMe gerechtigd de door FitForMe gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40.

Artikel 13 – Geschillen

1. Je kunt eventuele geschillen met FitForMe eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kan je het volgende e-mailadres opgeven waarop FitForMe bereikbaar is: [email protected]. FitForMe is echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen jou en FitForMe voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen door FitForMe worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland. Voordat FitForMe een geschil met je aanhangig maakt bij de rechter te Rotterdam, zal zij jou 5 weken de tijd gunnen om van beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 16 – Diversen

1. Wanneer door FitForMe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
2. FitForMe is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Detected country US, selected country: US and current language benl, visited language nl, selected store BENL, current page store: BENL, currency EUR